Програма за развитието на Община Поморие 2023-2027

ПРОГРАМА

за развитие на Община Поморие 2023-2027 г.

(част от Програма 2030)

на инж. Янчо Зафиров Славов – кандидат за кмет на Община Поморие

от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“

ЦЕЛ: Постигане на устойчиво възходящо развитие на Община Поморие и гр. Поморие да добие облика на европейски град.

І. Спешни въпроси за решаване, незабавно.

  1. Отмяна на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие и регламентиране паркирането на територията на гр. Поморие за живеещи и почиващи по най-приемлив и законен начин.
  2. Мерки по осъществяване Програмата за управление на Голямо солено езеро – Поморие, недопускане изливане на сладки води в него и заблатяването му.
  3. Реконструкция, обновление на канализационната мрежа в старата част на гр. Поморие за избягване на наводняването й.

II. Развитие на общинската икономика, инфраструктурни обекти, усвояване на средства от европейските фондове.

1. Изработване на цялостно устройство на територията на Община Поморие, обсъждане и приемане на Общ Устройствен План (ОУП).

2. Анализ на финансовата задлъжнялост на Община Поморие и последващи мерки за преодоляване на финансовата криза.

3. Информационно-разяснителна кампания и административни улеснения за потенциални ползватели на фондове с участието на Общината.

4. Финансиране на местната икономика – малки и средни предприятия от външни донори с активно участие на Общината.

5. Рязко увеличаване на инвестиционните разходи на Общината до достигане средно за периода от около 20-25 мил. лв. годишно.

6. Активна общинска политика за нарастване обема на местните и чуждестранни инвестиции.

7. Създаване на структура за управление на общинското участие в бизнеса с търсене на максимална доходност.

8. Осъществяване на печеливши и публично-частни партньорства.

9. Прилагане на европейски практики и контрол при възлагане на обществени поръчки. Слагане край на скрито източване на общинския бюджет.

10. Диалог с бизнеса и общински отстъпки при финансиране на проекти по опазване на околната среда.

11. Развитие на основната инфраструктура чрез стимулиране и привличане на частни инвестиции, прилагане на публично-частно финансиране и максимална прозрачност при възлагане на обекти.

12. Развитие на територията на гр. Поморие в северозападна посока и изграждане на парк.

13. Проучване за наличие на минерална вода в близост до гр. Поморие и изграждане на водопроводна мрежа до ползватели с цел повишаване на туристическия продукт, произведен от общината.

14. Нов водопровод до гр. Поморие, заедно с довършване строителството на „Водоеми“ с. Лъка.

15. Изграждане на канализационната мрежа в гр. Каблешково и включване в пречиствателна станция с. Равда.

16. Подготовка за изграждане на инфраструктура на територията за промишлена зона и индустрия в гр. Поморие, съгласно ОУП.

17. Довършване на дълбоководно заустване на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Поморие.

18. Доизграждане на инфраструктура в новоусвоени територии в гр. Поморие – „Малко солено езеро“ и др.

19. Газифициране на Община Поморие.

20. Енергийно саниране и сертифициране на сградния фонд.

21. Изграждане на нови транспортни връзки.

22. Развитие на пристанище Поморие за яхтено пристанище и защитна дамба от западната страна.

23. Развитие на бреговата ивица – „Южен бряг“ на гр. Поморие чрез създаване на плажни части и защитни съоръжения и осъществяване на връзка между съществуващия бул. „Яворов“ и кв. „Св. Георги“ – реализация на пешеходна, озеленителна алея и пътна връзка.

24. Нова автогара – гр. Поморие.

25. Реконструкция на пътните подходи за гр. Поморие в кв. „Св. Георги“ от посока Бургас и посока Сл. бряг.

26. Изграждане на зелен пояс и пешеходна зона по трасето на бившата ж. п. линия в кв. „Св. Георги“ – Поморие.

27. Цялостно благоустрояване на кв. „Свобода“ и „Ставрос“ – Поморие.

28. Включване на нови терени за разширяване на населените места.

29. Изграждане на скейт парк в гр. Каблешково и гр. Ахелой, тенис кортове и зала за скуош.

30. Изграждане на плувен басейн – открит и закрит в гр. Поморие.

31. Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Поморие.

32. Обновление на населените места на територията на Общината – пътища, улични мрежи, водоснабдяване, канализация, обновяване на сгради за здравни и социални дейности, сгради с историческо и културно значение.

ІIІ. Подобряване на туристическата инфраструктура в населените места.

1. Мощна рекламна кампания на национално и международно ниво с рекламиране възможностите на Общината.

2. Изграждане на голф-комплекси в тила на общинския център – гр. Каблешково и с. Лъка.

3. Изграждане на атракционни и увеселителни обекти.

4. Кадрово обезпечаване на процесите, свързани с развитието на туристическия сектор.

5. Отваряне на гр. Поморие и гр. Ахелой към морето.

6. Привличане на жители и гости на Общината, особено на младежи, в практикуване на морски спортове.

ІV. Достъпно и ефективно здравеопазване, развитие на социалната инфраструктура.

1. Развитие на общинската здравна мрежа, с цел гарантиране на основен пакет от здравни услуги за всеки жител.

2. Стабилизиране дейността на общинска болница Поморие и привличане на високо квалифициран медицински персонал.

3. Увеличаване на броя на обслужваните от Домашен социален патронаж.

4. Изграждане и попълване на фонда от общински жилища и настаняване на нуждаещи се жители на Община Поморие.

5. Обособяване на безплатни кухни за нуждаещи се жители.

6. Финансова подкрепа за деца и лица с тежки здравословни, материални и социални проблеми.

V. Модернизация на системата на образованието.

1. Създаване на условия за пълен обхват на учениците в задължителна училищна възраст.

2. Стимулиране на деца с изявени способности и дарби.

3. Приоритетно развитие на чуждоезиково обучение, информационни технологии.

4. Всяко училище с високоскоростен интернет и мултимедия.

5. Въвеждане на система за квалификация и награждаване на учителите.

6. Модернизация на сградите на ЦДГ и училища на територията на Общината, оформяне на около училищното пространство и дворове.

7. Изграждане на нови спортни площадки.

8. Изграждане на нови детски площадки.

9. Подготовка на програми, касаещи децата – за безопасност на пътя, за превенция на агресията и наркотични зависимости и др.

VI. Ред и сигурност на територията на Общината и ефективна антикорупционна политика.

1. Прецизиране на дейността на звено „Общинска полиция“.

2. Създаване на режим на публичност на обществени поръчки и договори за използване на общинската собственост.

3. Определяне в началото на всеки туристически сезон на реда за движение и паркиране в гр. Поморие, стриктно спазване на общинските наредби.

VIІ. Културно развитие и съхраняване на историческото наследство.

1. Реконструкции и модернизации, заедно с обновление, на читалищни сгради на територията на Общината.

2. Нови археологически разкопки и експониране на находките. Планирано и в кратък период представяне историческото величие на гр. Поморие и Общината.

3. Развитие на културните празници в Община Поморие и представяне в национален и международен план. Разширяване на културния афиш на Общината, включително и за летните културни празници, чрез:

3.1. Международен фестивал на пантомимата.

3.2. Международен конкурс за вина и коняци.

3.3. Международен кулинарен фестивал-конкурс за Черноморска кухня.

3.4. Международен фестивал на рекламно-туристически филми.

3.5. Плувен маратон Поморие-Созопол и Поморие-Несебър.

3.6. Фестивал на военните оркестри.

3.7. Международна изложба-ревю на фолклорни носии.

4. Построяване на паметна стена – мемориал в центъра на гр. Поморие с изписване имената на 4 епископи и 44 митрополити до 1925 г.

5. Проектиране и поставяне начало на изграждане на мемориал „Ахелойска битка“ на връх „Малка биберна“ – гр. Каблешково и по брега на р. Ахелой – гр. Ахелой.

VIIІ. Добиване на необходимия административен капацитет за постигане на откритост, достъпност и координация на общинската администрация.

1. Постепенно и поетапно повишаване на административните услуги, извършвани от общинската администрация от наличните 109 бр. до 167 бр., съгласно списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

2. Уеднаквяване на информацията публикувана от Община Поморие в Административния регистър за предоставяните административни услуги, в сайта на Община Поморие и информацията в Наредба 11 и тарифите към нея (на трите места е различна) като индикатор за точна информираност на гражданите и спазването на нормативните актове, съгласно Наредбата за административния регистър.

3. Прецизиране дейността на административни звена „Европейски проекти“ и „Обществени поръчки“.

4. Облекчаване на административните процедури и подобряване качеството на административните услуги.

5. Повишаване на броя на местата за заявяване на административни услуги и в съставните на Община Поморие населени места.

6. Повишаване на компетентността на служителите по административно обслужване, кметове и кметски наместници.

7. Подобряване на обратната връзка от потребителите на административни услуги.

8. Цялостно подобряване на организацията по деловодната дейност и общинския архив, дигитализация на архива.

9. Внедряване на нови електронни административни услуги.